ഇൻഡ്യൻ എതീസ്റ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ്

New Delhi

Scroll down for കോവൂരിന്റെ സന്പൂർണകൃതികൾ
 • കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തിയ കാലം (ഇടമറുകിന്റെ ആത്മകഥ) ഭാഗം 1
  ₹ 195
 • കോവൂരിന്റെ 7 ഇ-ബുക്കുകളും സമ്പൂർണ കൃതികൾ പ്രിന്റഡ് ബുക്കും   by  എ ടി കോവൂർ - വിവർത്തനം : ഇടമറുക്
  ₹ 950
 • ദിവ്യ ജനനങ്ങൾ by എ ടി കോവൂർ - വിവർത്തനം : ഇടമറുക് (IAP eBook)
  ₹ 195
 • വെല്ലുവിളികളുടെ കഥ by എ ടി കോവൂർ - വിവർത്തനം : ഇടമറുക് (IAP eBook)
  ₹ 195
 • വേദാന്തികളുടെ ആത്മാവ് by എ ടി കോവൂർ - വിവർത്തനം : ഇടമറുക് (IAP eBook)
  ₹ 195
 • മതം, മദ്യം, മനോരോഗങ്ങൾ by എ ടി കോവൂർ - വിവർത്തനം : ഇടമറുക് (IAP eBook)
  ₹ 195
 • ഭഗവന്മാരും ഭഗവതിമാരും by എ ടി കോവൂർ. പരിഭാഷ: ഇടമറുക് (IAP eBook)
  ₹ 195
 • കുട്ടിച്ചാത്തൻ by എ ടി കോവൂർ - വിവർത്തനം: ഇടമറുക് (IAP eBook)
  ₹ 195
 • ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനവും പാരാസൈക്കോളജിയും - എ.ടി .കോവൂർ (IAP ebook)
  ₹ 195
 • Islam Mathathile Jathi Sambradayam by J Edamaruku / ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ജാതി സന്പ്രദായം (ഇടമറുക്) An IAP ebook
  ₹ 145
 • Vairudhyathmaka Bouthikavadavum Yukthivadavum By Joseph Mc Cabe (Malayalam translation: Sanal Edamaruku) An IAP ebook
  ₹ 145
 • Bhagavad Gita A Critical Study by J Edamaruku (English) An IAP ebook
  ₹ 295
 • Bhagavad Gita Vimarshana Patanam by J Edamaruku / ഭഗവദ് ഗീത ഒരു വിമർശന പഠനം - ഇടമറുക് An IAP ebook
  ₹ 295
 • Quran Oru Vimarshana Patanam by J Edamaruku (ഖുർ ആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം - ഇടമറുക്) An IAP ebook
  Free
 • Vedangal Oru Vimarshana Patanam by Sanal Edamaruku (വേദങ്ങൾ ഒരു വിമർശന പഠനം - സനൽ ഇടമറുക്) - An IAP ebook
  ₹ 295
 • 2 Print Books together: (ഡാർവിന്റെ "ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം" / ഫ്രോയ്‌ഡിന്റെ "സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനം") - വില ₹ 1000. ഇപ്പോൾ ₹ 750.
  ₹ 750
 • Print Book: സെന്റ് തോമസ് ഒരു കെട്ടുകഥ - ഇടമറുക് . വില ₹ 240 - പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ
  ₹ 240
 • Print Book: ശബരിമല ചരിത്രത്തിന്റെയും നേരിന്റെയും ഉരകല്ലിൽ - ഇടമറുക്. വില ₹ 190. പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ.
  ₹ 190
 • Print Book: പുത്രകാമേഷ്‌ടി - സനൽ ഇടമറുക്. വില ₹ 170 - പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ
  ₹ 170
 • Print Book: വേദങ്ങൾ ഒരു വിമർശന പഠനം - സനൽ ഇടമറുക് വില ₹ 135 - പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ
  ₹ 135
 • Print Book: സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനം (സിഗ്‌മണ്ട് ഫ്രോയ്‌ഡ്‌ - മലയാള പരിഭാഷ) വില ₹ 500 - പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ
  ₹ 500
 • Print Book: ഭഗവദ്‌ഗീത ഒരു വിമർശനപഠനം - ഇടമറുക്. വില ₹ 190 - പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ
  ₹ 190
 • Print Book: ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും - സനൽ ഇടമറുക്. വില ₹ 95 - പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ.
  ₹ 95
 • Print Book: ഖുർ ആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം - ഇടമറുക്. വില ₹ 240 - പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ.
  ₹ 240
 • Print Book: ക്രിസ്‌തുവും കൃഷ്‌ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല - ഇടമറുക്. വില ₹ 300 - ഇപ്പോൾ ₹250 - പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ.
  ₹ 250