ഇൻഡ്യൻ എതീസ്റ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ്

New Delhi

Scroll down for കോവൂരിന്റെ സന്പൂർണകൃതികൾ
 • Islam Mathathile Jathi Sambradayam by J Edamaruku / ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ജാതി സന്പ്രദായം (ഇടമറുക്) An IAP ebook
  ₹ 145
 • Vairudhyathmaka Bouthikavadavum Yukthivadavum By Joseph Mc Cabe (Malayalam translation: Sanal Edamaruku) An IAP ebook
  ₹ 145
 • Bhagavad Gita A Critical Study by J Edamaruku (English) An IAP ebook
  ₹ 295
 • Bhagavad Gita Vimarshana Patanam by J Edamaruku / ഭഗവദ് ഗീത ഒരു വിമർശന പഠനം - ഇടമറുക് An IAP ebook
  ₹ 295
 • Quran Oru Vimarshana Patanam by J Edamaruku (ഖുർ ആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം - ഇടമറുക്) An IAP ebook
  ₹ 295
 • Vedangal Oru Vimarshana Patanam by Sanal Edamaruku (വേദങ്ങൾ ഒരു വിമർശന പഠനം - സനൽ ഇടമറുക്) - An IAP ebook
  ₹ 295