ಸಂಸಾರ ಬೇಕಾ ?

Share
  • Image
  • 3 MB
₹ 99
Description

ಸಂಸಾರ ಬೇಕಾ ?
ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ #ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೋಚ್
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ "ಸಂಸಾರ ಬೇಕಾ ?" ಆಡಿಯೋ ಕೋರ್ಸ್
ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ?
ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ?
ಕೇಳಿರಿ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ !!