ಸೋಲು ಗೆಲುವು

Share
  • Image
  • 5 MB
₹ 99
Description

audio course - ಸೋಲು ಗೆಲುವು
ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ #ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೋಚ್
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ "ಸೋಲು ಗೆಲುವು" ಆಡಿಯೋ ಕೋರ್ಸ್
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ , ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೂ SUCCESS ಅನ್ನವು ಜೇವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಲ್ಲ
SUCCESS ಹುಡುಕುತ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್/FAILURE ಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ,
ಫೇಲ್ಯೂರ್/FAILURE ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ ?
SUCCESS ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೇಳಿರಿ ಈ ಆಡಿ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ !!!