ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಕಲಿಕಾ ಕೋರ್ಸ್

Share
  • Document
  • 11 KB
2,999
Description

ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.