ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2017-18 ರ ಸಾರಾಂಶ ಭಾಗ 2 (8 ರಿಂದ 14 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವರೆಗೆ 140 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ)

Share
  • Document
  • 64 MB
169
Description

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2017-18 ರ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾಗ 2 (8 ರಿಂದ 14 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವರೆಗೆ 140 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ)

KAS, RFO, DMO, PSI, PC FDA ಮತ್ತು KPSC ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.

Content:
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ
ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ
ಮಾನವಾಭಿವೃದ್ದಿ
ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ