ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಾರಾಂಶ 2020 ಸಂಪುಟ 1

Share
  • Document
  • 2 MB
₹ 169
Description

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಾರಾಂಶ 2020 ಸಂಪುಟ 1

(1 ರಿಂದ 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು100 ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
KAS, ACF, RFO, SAAD, PSI, FDA, SDA, AE, JE & KPSC ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ