पोहा व मुरमुरे प्रक्रिया उद्योग

Share
  • Document
  • 1 MB
₹ 99
Description

अनुक्रमणिका
१. प्रस्तावना
२. प्रक्रिया उद्योग म्हणजे काय ?
३. तांदूळ प्रक्रिया उद्योगाचे महत्व.
४. साळीवर/तांदूळा वर प्रक्रिया करून तयार करता येणारे प्रमुख पदार्थ
५. तांदूळा वर प्रक्रिया करून उभारता येणारे उद्योग
५.१ सेवा उद्योग
५.२ निर्मिती उद्योग
६.पोहा निर्मिती व्यवसाय
६.१ ओळख
६.२ पोहा निर्मितीच्या पद्धती
६.३ उपलब्ध बाजारपेठ
६.४ मनुष्यबळ
६.५ कच्चा माल
६.६ व्यवसायाची जागा व इमारत
६.७ मशिनरी
६.८ पोहा निर्मिती प्रकल्पाचे संपूर्ण अर्थकारण
७.मुरमुरे निर्मिती व्यवसाय
७.१ ओळख
७.२ मुरमुरे निर्मितीच्या पद्धती
७.३ उपलब्ध बाजारपेठ
७.४ मनुष्यबळ
७.५ कच्चा माल
७.६ व्यवसायाची जागा व इमारत
७.७ मशिनरी
७.८ मुरमुरे निर्मिती प्रकल्पाचे संपूर्ण अर्थकारण
८.पोहा व मुरमुरे निर्मिती साठी लागणार्‍या भाताच्या सुधारित जातींविषयी माहिती.

९.पोहा निर्मिती उद्योगासाठी आवश्यक यंत्र सामग्री खरेदी कुठून करावी ?
१०.प्रकल्प उभारणीसाठी मदत करणार्‍या काही शासकीय योजना.
११.सबसिडी प्रकरण करण्यासाठी लागणारी सर्वसाधारण कागदपत्रे.