ತಮಂಧದ ಕೇಡು (ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)

Share
  • Ships within 4 days
₹ 142
Description

ಅಮರೇಶ ನುಗಡೋಣಿ ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ. ಈ ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಸಂದಿದೆ.