ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿಲ್ಲ... ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟೆ! E-Book (pdf)

Share
  • Document
  • 847 KB
Free
Description

ಕವಿತೆ ಕಳಚಿಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳು. ಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತಾದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಬರಹಗಳು.