വാര്‍ഷിക ഫല പ്രവചനവും പരിഹാര നിര്‍ദേശങ്ങളും {മലയാളം} - Personalised Astro report for next 12 months.

Share
Min ₹ 449
Description

അടുത്ത ഒരു വര്‍ഷക്കാലം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ എന്നറിയാം, നിങ്ങളുടെ ജനന ദിവസം, സമയം, ജന്മ സ്ഥലം, ജന്മ നക്ഷത്രം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അടുത്ത 12 മാസങ്ങളിലെ വിശദമായ ഫല പ്രവചനങ്ങള്‍. അനുകൂല ദിവസങ്ങള്‍, പ്രതികൂല ദിവസങ്ങള്‍, ദശാപഹാരങ്ങള്‍, ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ഓരോരുത്തരും അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മങ്ങള്‍ മുതലായ എല്ലാം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ pdf ഫോർമാറ്റിൽ ഇമെയില്‍ വഴി 7 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അയച്ചു നല്‍കുന്നു.