സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് മഹാലക്ഷ്മി അധിദേവതയായ സപ്തമുഖ രുദ്രാക്ഷം

Share
 • Ships within 7 days
  Min ₹ 1,999
  Description

  ധനം ഉണ്ടാക്കാന്‍ കുറുക്കു വഴികള്‍ ഒന്നുമില്ല. നേരായ വഴിയില്‍ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം ജീവിതത്തില്‍ ഉപകാരപ്രദമാകും. അല്ലാത്ത ധനം മൂലം ദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. എന്നാല്‍ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടും ധനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഉണ്ടാക്കിയ ധനം കൈയില്‍ നില്‍ക്കുന്നില്ല, അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും അര്‍ഹമായ ധനം പോലും കൈയില്‍ വരുന്നില്ല, ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല തുടങ്ങിയ അനുഭവം ഉള്ളവര്‍ക്ക് സപ്ത മുഖ രുദ്രാക്ഷം മൂലം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും.

  ഏഴു മുഖമുള്ള രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ ദേവത മഹാലക്ഷ്മിയും അധിപഗ്രഹം ശനിയും ആകുന്നു, ഈ വിശിഷ്ട രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുവാനും ഗൃഹത്തിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ വയ്ക്കുവാനും ഉത്തമമാണ്. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കും ലാഭ വര്‍ധനവിനും ഋണമോചന ത്തിനും ഈ രുദ്രാക്ഷം അത്ഭുതകരമായ പ്രയോജനം ചെയ്യും. ശനിദോഷം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാനും ഇത് ഉപകരിക്കും. ശത്രു ദോഷം അകലുവാനും ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് നേരിടുന്ന കാല താമസം ഒഴിവാക്കുവാനും ഇത് മൂലം സാധിക്കുന്നതാണ്. മാലയില്‍ കോര്‍ത്തു ധരിക്കാവുന്നതാണ് . വീടുകളിലും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളികും ധനം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഈ രുദ്രാക്ഷം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും . നിരന്തരമായ നഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍ അകലുവാനും രോഗങ്ങള്‍ ശമിക്കുവാനും നിരാശാബോധം അകറ്റി ആത്മവിശ്വാസവും നേര്‍ ചിന്തയും വരുത്തുവാനും ഏഴു മുഖ രുദ്രാക്ഷത്തിന് അസാമാന്യ സിദ്ധിയുണ്ട്.
  സപ്തമുഖ രുദ്രാക്ഷം മൂലം സത്ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ച അനേകം ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നിങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ.

  ഏഴു മുഖ രുദ്രാക്ഷം (നേപ്പാള്‍)- സില്‍വര്‍ ക്യാപ് സഹിതം- 1999 രൂപ