ഏകാദശി ദിനത്തിൽ വിഷ്ണുപൂജ

Share
Min ₹ 299
Description

വിഷ്ണു പ്രീതികരമായ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നെയ് വിളക്ക്, പാല്പായസ നിവേദ്യ സഹിതം അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നിവ നടത്താവുന്നതാണ്.