സര്‍വൈശ്വര്യത്തിനും മനശാന്തിക്കും ധാര വഴിപാട്

Share
Min ₹ 150
Description

ഗ്രഹദോഷ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനും ധനൈശ്വര്യാദികളുടെ വര്‍ധനയ്ക്കും രോഗ ശമനത്തിനും മനശാന്തിക്കും പാപ മോചനത്തിനും സര്‍പ്പദോഷ നിവാരണത്തിനും മറ്റും പരമശിവന് ധാര വഴിപാട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു തുല്യമായ മറ്റു കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഇല്ലതന്നെ. വിവിധങ്ങളായ ദ്ടവ്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഭഗവാന് ധാര നടത്താവുന്നതാണ്.
ജലധാര - മനശാന്തി, ആദിത്യദശാദോഷ പരിഹാരം. 150രൂ.
ക്ഷീരധാര - സര്‍വൈശ്വര്യം, ആഗ്രഹസാധ്യം, ദീര്‍ഘായുസ്സ്.300രൂ.
ഘൃതധാര (നെയ്യ്) - ഐശ്വര്യം, മോക്ഷപ്രാപ്തി.500രൂ.
പഞ്ചഗവ്യ ധാര - സര്‍വപാപ ശമനം.500രൂ.