നീല ശംഖുപുഷ്പ മാലയും ശാസ്തൃ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലിയും

Share
Min ₹ 299
Description

ശനി ദോഷ പരിഹാരത്തിനും ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനും ഏറ്റവും ഉത്തമവും ഫലപ്രദവുമായ വഴിപാടാണ് ശാസ്താവിന് നീല ശംഖു പുഷ്പമാല ചാര്‍ത്തുന്നത്. ശനി ഗ്രഹത്തിന്റെ അധിദേവത ശാസ്താവാണ്‌. ശനിയുടെ വര്‍ണ്ണം നീലയാണ്. അതു കൊണ്ടുതന്നെ ശനി ദോഷം ശമിക്കുവാന്‍ ഈ വഴിപാടിന് അത്ഭുത ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ശാസ്തൃ സൂക്തം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലിയും നടത്തിയാല്‍ തടസ്സങ്ങള്‍ അകന്ന് ആഗ്രഹാസാധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നത് അനുഭവമാണ്. വഴിപാടു നിരക്ക് 299 രൂ. പ്രസാദം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ 50 രൂ. അധികം അയക്കുക.